Tuesday, November 18, 2008

Tuesday


2 comments:

ינון said...

אהובתי יעל
היתה כה ביישנית
כשראתה אותי
עובר מול בית הוריה
ברחה אל השדה
אז רצתי אחריה.

אהובתי יעל
היתה כה ביישנית
זרקה את סודרה
הצח מעל כתפיה
שלא יפריע לה
כשרצתי אחריה.

אהובתי יעל
היתה כה ביישנית
זרקה את כובעה
וגם את נעליה
לחסום את המשעול
בו רצתי אחריה.

אהובתי יעל
הסמיקה מבושה
את שובל שמלתה
מעל ראשה הרימה
כדי שלא אראה
כמה שהאדימה.

אהובתי יעל
היתה כה ביישנית
היא כל כך התביישה
לשוב אל בית הוריה
לכן בתוך ביתי
קבעה את מגוריה.

אי אי אי יעל
אי אי אי יעלה.

(מילים יורם טהרלב)

ינון said...

אהובתי יעל
היתה כה ביישנית
כשראתה אותי
עובר מול בית הוריה
ברחה אל השדה
אז רצתי אחריה.

אהובתי יעל
היתה כה ביישנית
זרקה את סודרה
הצח מעל כתפיה
שלא יפריע לה
כשרצתי אחריה.

אהובתי יעל
היתה כה ביישנית
זרקה את כובעה
וגם את נעליה
לחסום את המשעול
בו רצתי אחריה.

אהובתי יעל
הסמיקה מבושה
את שובל שמלתה
מעל ראשה הרימה
כדי שלא אראה
כמה שהאדימה.

אהובתי יעל
היתה כה ביישנית
היא כל כך התביישה
לשוב אל בית הוריה
לכן בתוך ביתי
קבעה את מגוריה.

אי אי אי יעל
אי אי אי יעלה.

מיליפ יורם טהרלב